Privacybeleid van Max Puar SA

Laatste update januari2021

Overzicht van ons privacybeleid

 1. OVER ONS Wij zijn MAC PUAR, S.A. en wij verwerken uw persoonsgegevens in de hoedanigheid van Verwerkingsverantwoordelijke. Dit betekent dat wij verantwoordelijk zijn voor het gebruik en de bescherming van uw persoonsgegevens.
 2. WAAR GEBRUIKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS VOOR? Wij gebruiken uw gegevens (die online of op andere wijze zijn verstrekt) onder meer om op uw vragen, twijfels en suggesties te antwoorden.
 3. WAAROM GEBRUIKEN WE UW PERSOONSGEGEVENS? Wij hebben het recht uw gegevens te verwerken omdat wij er een legitiem belang bij hebben om uw verzoeken en vragen te behandelen en aan uw vragen en suggesties te voldoen.
 4. Met wie delen wij uw persoonsgegevens? Wij delen uw persoonsgegevens met dienstverleners die ons helpen of ondersteunen, ongeacht of het gaat om bedrijven van de MP Groep zelf of om externe samenwerkingspartners waarmee wij een overeenkomst hebben gesloten, en ongeacht of zij zich binnen of buiten de Europese Unie bevinden.
 5. UW RECHTEN. U heeft het recht op toegang tot, rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens, alsmede het recht om de verwerking ervan te beperken. In sommige gevallen heeft u bovendien andere rechten, bijvoorbeeld om u te verzetten tegen het gebruik of de overdracht van uw persoonsgegevens door ons, en om uw toestemming voor de verwerking in te trekken, zoals wij hieronder in detail uitleggen.

Wij nodigen u uit om ons volledig Privacybeleid hieronder te lezen en om in detail te begrijpen hoe wij uw persoonsgegevens zullen gebruiken en welke rechten u in verband daarmee heeft.

Voordat we beginnen…

 • In dit Privacybeleid vindt u alle relevante informatie die van toepassing is op het gebruik van persoonsgegevens van onze klanten, leveranciers en gebruikers, ongeacht het kanaal of medium (zoals online, telefonisch, sociale netwerken of e-mail) dat u gebruikt om met ons te communiceren.
 • Wij zijn transparant over wat wij met uw persoonsgegevens doen, zodat u de gevolgen van het gebruik door ons of de rechten die u met betrekking tot uw gegevens heeft, begrijpt:
  • Alle informatie in dit privacybeleid staat altijd voor u ter beschikking wanneer u dat nodig acht en ook,
 • Enkele aanduidingen die wij in dit Privacybeleid zullen gebruiken:

Als we praten over onze Platform, verwijzen we in het algemeen naar een van de kanalen of digitale media of persoonlijke middelen die u heeft gebruikt om met ons te communiceren.

Wanneer we spreken over Gebruiker, verwijzen we naar elke persoon (ouder dan 16 jaar) die toegang heeft tot deze website en voldoende handelingsbekwaam is om met betrekking tot de Mp-diensten toestemming te verlenen.

 • Door toegang te verskrijgen tot deze Website, aanvaardt de Gebruiker uitdrukkelijk alle clausules van zijn wettelijke informatie, van dit privacybeleid, en van het cookiebeleid, alsmede van al die bijzondere voorwaarden die voor het gebruik van bepaalde diensten worden gesteld. Indien de Gebruiker een van de voornoemde clausules niet aanvaardt, dient hij af te zien van zijn bezoek aan deze Website.

1. Wie is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens?

De verwerkingsverantwoordelijke van uw gegevens is:

 • MAC PUAR, S.A. Spaans bedrijf:

Met andere woorden, MP (hierna: “Wij”), is de Verwerkingsverantwoordelijke. Dit betekent dat wij verantwoordelijk zijn voor de verwerking en bescherming van uw persoonsgegevens.

2. Wat is het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens?

Afhankelijk van de producten, diensten of functies die u te allen tijde kunt genieten, zullen wij een aantal gegevens moeten verwerken, die in het algemeen, naargelang het geval, de volgende zullen zijn:

 • Uw identificatiegegevens (bijvoorbeeld uw naam, achternaam, taal en markt van waaruit u met ons communiceert, contactinformatie, etc.);
 • Transactionele informatie (bijvoorbeeld informatie die u ons verstrekt over uw bestellingen, gevraagde schattingen, status van de faciliteiten, technische ondersteuning, facturen enz.;)
 • verbinding en navigatiegegevens.

Vergeet niet dat wanneer wij u vragen uw persoonsgegevens in te vullen om u toegang te geven tot een functie of dienst van MP, wij sommige velden als verplicht zullen markeren. Dit betreft gegevens die wij nodig hebben om de dienst te kunnen verlenen of u toegang te geven tot de functie in kwestie. Als u besluit ons deze informatie niet te verstrekken, kan het zijn dat u niet van deze diensten of functies gebruik kunt maken.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Contact Doel
1. Om te voldoen aan de verzoeken of aanvragen die u indient via de Klantenservice Wij verwerken alleen de persoonsgegevens die u ons in het formulier heeft verstrekt of waartoe u ons toegang heeft verleend, namelijk strikt noodzakelijke persoonsgegevens om uw verzoek of aanvraag te beheren of op te lossen.
2. Om aanvragen of verzoeken via ons kanaal “Offerteaanvraag” te doen Wij verwerken alleen de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt of waartoe u toegang heeft verleend, die strikt noodzakelijk zijn om uw verzoek of aanvraag te beheren of op te lossen.
3. Om verzoeken of aanvragen per e-mail te doen Wij verwerken alleen de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt of waartoe u toegang heeft verleend, die strikt noodzakelijk zijn om uw verzoek of aanvraag te beheren of op te lossen.
4. Om verzoeken of aanvragen via sociale netwerken te doen Wij verwerken alleen de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt of waartoe u toegang heeft verleend, die strikt noodzakelijk zijn om uw verzoek of aanvraag te beheren of op te lossen.

 

3. Wat is de rechtvaardiging van de verwerking van uw gegevens?

De rechtsgrondslag om uw persoonsgegevens te verwerken, hangt ook af van het doel waarvoor wij ze verwerken, zoals uiteengezet in de volgende tabel:

Contact Legitimiteit
·      Klantenservice

·      E-mailadressen

·      “Offerteaanvraag”

·      Social media

Wanneer u contact met ons opneemt, gaan wij ervan uit dat wij uw toestemming hebben om op uw verzoek te reageren, alsmede een rechtmatig belang om in te gaan op de verzoeken of vragen die u via de verschillende bestaande contactmiddelen kunt indienen. Wij begrijpen dat de verwerking van deze gegevens ook voor u van nut en belang is, omdat wij u daardoor kunnen helpen en de gestelde vragen kunnen beantwoorden.

Wanneer u contact met ons opneemt, met name voor het beheer van incidenten in verband met het product/de dienst van ons bedrijf MAC PUAR, S.A., is de verwerking noodzakelijk voor de uitvoering van de koopovereenkomst.

Wanneer uw vraag betrekking heeft op de uitoefening van de rechten waarover wij u hieronder informeren, of op de vorderingen in verband met de producten of diensten van MAC PUAR, S.A., zijn wij door de naleving van de wettelijke verplichtingen van onze kant gelegitimeerd, uw persoonsgegevens te verwerken.

 

4. Wat is de bewaartermijn van de persoonsgegevens?

De bewaartermijn van uw persoonsgegevens hangt af van de doeleinden waarvoor wij ze verwerken, zoals hieronder uiteengezet:

Contact Bewaartermijn
1. Klantenservice. Wij verwerken en bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is om met u te communiceren, terwijl de contractuele relatie in stand wordt gehouden, of voor de tijd die nodig is om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.
2. Offerteaanvraag De persoonsgegevens die u ons verstrekt, worden zolang uw offerteaanvraag in behandeling is verwerkt en bewaard, zolang de contractuele of precontractuele relatie blijft bestaan, of zolang nodig is om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen.
3. E-mail Wij verwerken en bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is om met u te communiceren, terwijl de contractuele relatie in stand wordt gehouden, of voor de tijd die nodig is om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.
4. Social media Wij verwerken en bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is om met u te communiceren, terwijl de contractuele relatie in stand wordt gehouden, of voor de tijd die nodig is om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.

Ongeacht of wij uw persoonsgegevens gedurende de tijd verwerken die strikt noodzakelijk is om het overeenkomstige doel te bereiken, zullen wij de gegevens gedurende de periode waarin verantwoordelijkheden uit de verwerking kunnen voortvloeien altijd naar behoren bewaren en beschermen, met inachtneming van de te allen tijde van kracht zijnde regelgeving. Zodra de mogelijke acties in elk geval zijn vastgesteld, zullen wij overgaan tot het wissen van de persoonsgegevens.

5. Zullen wij uw persoonsgegevens met derden delen?

Om de in dit privacybeleid aangegeven doeleinden te bereiken, is het noodzakelijk dat wij toegang tot uw persoonsgegevens verlenen aan entiteiten van de MP-groep en derden die ons ondersteunen bij de diensten die wij u aanbieden, namelijk:

 • Leveranciers voor de technologische dienst,
 • Dienstverleners in verband met de

6. Wat zijn uw rechten als u persoonsgegevens verstrekt?

Wij verbinden ons ertoe de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren en garanderen de uitoefening van uw rechten. U kunt uw rechten gratis uitoefenen door een e-mail te schrijven naar ons e-mailadres protecciondedatos@mpcorporacion.com, met vermelding van de reden van uw verzoek en het recht dat u wilt uitoefenen. Indien wij het nodig achten u te identificeren, kunnen wij u verzoeken om een kopie van een document toe te voegen dat uw identiteit bewijst.

Meer in het bijzonder heeft u, ongeacht het doel of de rechtsgrondslag op grond waarvan wij uw gegevens verwerken, het recht om:

 • Ons naar toegang tot de gegevens die wij over u hebben, te vragen.
 • Ons naar correctie van de gegevens die we al hebben, te vragen. In elk geval mag u niet vergeten dat u, door ons actief uw persoonsgegevens te verstrekken, op welke manier dan ook, garandeert dat deze waarheidsgetrouw en volledig zijn, nauwkeurig en accuraat en u stemt ermee in ons op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen of aanpassingen daarvan. Enig verlies of schade toegebracht aan het Platform of aan de verantwoordelijke voor het Platform of aan een derde partij als gevolg van een mededeling van foutieve, onnauwkeurige of onvolledige informatie in de registratieformulieren, zal uitsluitend de verantwoordelijkheid zijn van de gebruiker. Vergeet niet dat u ons als algemene regel alleen uw eigen persoonsgegevens mag verstrekken, niet die van derden.
 • Ons naar de verwijdering van uw gegevens te vragen, indien deze niet langer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor wij ze moeten verwerken, zoals eerder meegedeeld, of indien er niet langer een rechtsgrondslag is voor deze verwerking.
 • Ons vragen om de verwerking te beperken, wat in bepaalde gevallen betekent dat u ons kunt vragen de verwerking van uw gegevens tijdelijk op te schorten of ze langer dan nodig te bewaren, indien u dat wenst.
 • Ons vragen om de overdraagbaarheid van de gegevens wanneer deze op geautomatiseerde wijze zijn verstrekt. Dit houdt in dat de Gebruiker het recht heeft de persoonsgegevens die hij aan MP heeft verstrekt in een gestructureerd formaat, voor gemeenschappelijk gebruik en voor machinale lezing te ontvangen, en deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke door te geven zonder de toestemming van de verantwoordelijke aan wie zij werden verstrekt.
 • Recht om de toestemming in te trekken: De gebruiker heeft het recht zijn toestemming te allen tijde in te trekken. De intrekking van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op grond van de toestemming vóór de intrekking ervan onverlet. De toestemming intrekken is even gemakkelijk als toestemming geven.

Wanneer de verwerking van uw gegevens gebaseerd is op ons rechtmatig belang, of noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang, heeft u bovendien het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens.

Ten slotte informeren wij u over uw recht om een verzoek bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming in te dienen, in het bijzonder bij de Spaanse autoriteit voor gegevensbescherming( https://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp. php).

7. Hoe beschermen wij uw rechten?

Beveiliging en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens

Wij zetten ons in om uw persoonsgegevens veilig te houden en hebben een passend veiligheidsbeleid, regels en technische maatregelen ingevoerd om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik, openbaarmaking, ongeoorloofde wijziging, onwettige vernietiging of onopzettelijk verlies.

Al onze werknemers, samenwerkingspartners, adviseurs en verwerkingsverantwoordelijken (d.w.z. degenen die namens ons persoonsgegevens verwerken voor de hierboven aangegeven doeleinden) die toegang hebben tot uw persoonsgegevens of betrokken zijn bij de verwerking ervan, zijn verplicht deze op verantwoorde wijze te behandelen.

8. Links naar andere websites. Social media.

Dit Privacybeleid is alleen van toepassing op onze websites en niet op websites van derden. Wij kunnen links naar andere websites aanbieden die volgens ons interessant voor u kunnen zijn. Gezien de aard van het Internet kunnen wij echter de privacycriteria van dergelijke websites van derden niet garanderen en nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van andere websites dan de Websites.

Dit Privacybeleid is niet van toepassing op een website die niet van MP is, zelfs als er een link naar deze website op onze website staat. Wanneer u via onze website naar andere websites verlinkt wordt, moet u voorzichtig zijn en hun privacybeleid bekijken.

9. Wijzigingen in het privacybeleid

MP kan de informatie in dit Privacybeleid op elk moment dat zij dat wenselijk acht wijzigen. In elk geval raden wij u aan dit Privacybeleid van tijd tot tijd te raadplegen voor het geval er kleine wijzigingen zijn of wij een interactieve verbetering doorvoeren, voordeel trekkende uit het feit dat u het altijd als een permanent informatiepunt op onze Website zult vinden.

10. Informatie betreffende cookies

Wij gebruiken cookies en soortgelijke middelen om uw navigatie op het Platform makkelijker te maken, om te weten te komen hoe u omgaat met MP en, in bepaalde gevallen, om in staat te zijn u reclame op basis van uw surfgedrag te tonen. Lees ons Cookiebeleid voor meer informatie over cookies en soortgelijke middelen die wij gebruiken, het doel ervan en andere nuttige informatie.

Door toegang te verkrijgen tot deze Website, aanvaardt de Gebruiker uitdrukkelijk alle clausules van zijn wettelijke informatie, van dit privacybeleid,  en van het cookiebeleid, alsmede van al die bijzondere voorwaarden die voor het gebruik van bepaalde diensten worden gesteld. Indien de Gebruiker een van de voornoemde clausules niet aanvaardt, dient hij af te zien van zijn bezoek aan deze Website.